HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI DAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MENGIKUTI PEMBELAJARAN ATAS TALIAN

Main Article Content

Nurhashimah binti Muhamed Fauzi

Abstract

Pembelajaran atas talian adalah antara kaedah terbaik untuk memastikan kelangsungan proses pembelajaran sewaktu pandemik COVID-19 melanda negara. Pemilihan medium pengajaran yang dipilih oleh pensyarah mempengaruhi motivasi pelajar seterusnya memberi kesan terhadap pencapaian pelajar. Fokus utama kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara motivasi dan pencapaian pelajar dalam mengikuti pembelajaran atas talian bagi kursus Financial Accounting 4 di Politeknik Seberang Perai daripada aspek perhatian dan kepuasan berdasarkan model motivasi ARCS oleh John Keller (1987). Kajian dijalankan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kaedah tinjauan ke atas 120 orang pelajar semester 6, Diploma Akauntansi yang telah mengikuti pembelajaran atas talian. Ujian korelasi menunjukkan motivasi pelajar untuk belajar mempunyai hubungan yang positif dan signifikan di tahap sederhana dengan pencapaian pelajar kursus tersebut dari aspek perhatian (r (118) = 0.70, p < .05, r2 = 0.49) dan kepuasan (r (118) = 0.61, p < .05, r2 = 0.37). Kajian ini mencadangkan agar pensyarah dapat mempelbagaikan strategi dan bahan pembelajaran yang lebih kreatif dan komprehensif sebagai usaha untuk meningkatkan motivasi pelajar. Untuk kajian akan datang, dicadangkan untuk melibatkan keseluruhan politeknik di Malaysia dan kajian lanjutan juga boleh dibuat melibatkan variabel yang lain seperti aspek relevan dan keyakinan dalam model motivasi ARCS, aspek keberkesanaan, dan aspek perlaksanaan.

Article Details

How to Cite
binti Muhamed Fauzi, N. (2022). HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI DAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MENGIKUTI PEMBELAJARAN ATAS TALIAN. INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL EDUCATION, 176-182. Retrieved from https://ejurnal.unespadang.ac.id/index.php/ICGE/article/view/99
Section
CHARACTER BUILDING (ICGE IX)

References

[1] Adelabu, F. M., Makgato, M., & Ramaligela, M. S. (2019). The Importance of Dynamic Geometry Computer Software on Learners’ Performance in Geometry. The Electronic Journal of e-Learning, 17(1), 52-63.
[2] Ahmed, A. M., & Osman, E. M. (2020). The Effectiveness of Using Wiziq Interaction Platform on Students’ Achievement, Motivation and Attitudes. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 21(1), 19-30.
[3] Baber, H. (2020). Determinants of Students’ Perceived Learning Outcome and Satisfaction in Online Learning during the Pandemic of COVID19. Journal of Education and e-Learning Research, 7(3), 285-292.
[4] Che Ghani Che Kob, Mai Shihah Abdullah, Arasinah Kamis, Zaliza Hanapi, & Ridzuan Che Rus. (2016). Amalan Gaya Pembelajaran Pelajar Cemerlang di Politeknik Seberang Perai: Kajian Pelajar Malaysia Berdasarkan Model Felder Silvermen. Geografia Online Malaysian Journal of Society and Space, 12(3), 181-191.
[5] Dhawan, S. (2020). Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. Journal of Educational Technology, 49(1), 5-22.
[6] Goksu, I., & Bolat, Y. I. (2020). Does the ARCS Motivational Model Affect Students’ Achievement and Motivation? A Meta-Analysis. Review of Education, 1-26.
[7] Huang, B., & Hew, K. F. (2016). Measuring Learners’ Motivation Level in Massive Open Online Courses. International Journal of Information and Education Technology, 6(10), 759-764.
[8] Indira, D., & Sakshi, A. (2017). Online Learning. International Education & Research Journal [IERJ], 3(8), 32-34.
[9] Keller, J. M. (1979). Motivation and Instructional Design: A Theoretical Perspective. Journal of Instructional Development, 2(4), 26-34.
[10] Keller, J. M. (1987). Development and Use of the ARCS Model of Instructional Design. Journal of Instructional Development, 10(3), 2-10.
[11] Keller, J. M. (2010). Motivational Design for Learning and Performance: The ARCS Model Approach. New York: Springer.
[12] Keller, J. M. (2016). Motivation, Learning, and Technology: Applying the ARCS-V Motivation Model. Participatory Educational Research (PER), 3(2), 1-13.
[13] Kementerian Pendidkan Malaysia. (2015). Malaysia Education Blueprint 2015 - 2025 (Higher Education). Putrajaya.
[14] Mohamad Idham, M. (2020, April 9). COVID-19: Pembelajaran atas talian suatu keperluan ke arah menuju Malaysia maju. Astro Awani. Retrieved 2021, from https://www.astroawani.com/berita-malaysia/covid19-pembelajaran-atas-talian-suatu-keperluan-ke-arah-menuju-malaysia-maju-237496
[15] Nur Afifah Saharudin, Mohd Isa Hamzah, & Abd Basidh Abd Rahman. (2017). Tahap Interaksi E-Pembelajaran CIDOS Bagi Kurikulum Baharu Pendidikan Islam. International Journal of Religion Researchin Education, 1(1), 26 - 34.
[16] Nurul Shida, S Sharifah, H Hanifah, N Norulhuda, & Abdul Halim Abdullah. (2019). The Influence of E-Learning towards Metacognitive Enhancement in Mathematical Problem Solving. iJET, 14(20), 165-173.
[17] Siti Azura Abu Hassan, Suzana Zainol Abidin, & Zulkurnain Hassan. (2021). Keberkesanan Pembelajaran Dan Pengajaran Dalam Talian (Epembelajaran) Terhadap Pembelajaran Pelajar Di Kolej Komuniti Hulu Langat. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 10(2), 1-14.
[18] Sivrikaya, A. H. (2019). The Relationship between Academic Motivation and Academic Achievement of the Students. Asian Journal of Education and Training, 2(5), 309-315.
[19] Zuhal Hussein. (2017). Leading to Intention: The Role of Attitude in Relation to Technology Acceptance Model in E-Learning. Procedia Computer Science, 105, 159-164