THE EFFECTIVENESS OF VISUAL SKETCH METHOD IN IMPROVING MEMORISATION OF HISTORICAL FACTS

Main Article Content

Shapiza Sharif
Mahdi Shuid
Ramlah Ghani
Thusha Rani Rajendra
Nurulhana Hussain

Abstract

The study of history is related to memorisation skills. Therefore, this study investigates the effectiveness of visual sketch method in improving memorisation of Form Five History facts. This quasi-experiment was carried out through a quantitative approach. The sample group for this study involved 60 students; 30 of whom were taught using the visual sketch method as the experiment group while the other 30 students as a control group. The instruments used consisted of a pre-test, post-test, and a checklist. The pre- and post-tests were conducted in order to observe the performance differences in answering structural questions for the experiment and control group while the checklist was used to examine the students’ answers for the structured section. The data obtained were analyzed  using  Statistical  Packages  for  Social Sciences (SPSS) Version 23.0 software. Results of the study were analysed using a t-test. The mean score of the experiment group was 32.167 with a standard deviation of 3.464, showing higher findings in comparison to the control group which recorded a mean score of 18.9 with a standard deviation of 3.826. Overall, majority of the students are confident that the visual sketch method makes it easier for them to memorise facts in History. The implication of this study’s findings prove that the visual sketch method is practical and should be used as one of the strategies of teaching and learning History as a subject.

Article Details

How to Cite
Sharif, S., Shuid, M., Ghani, R., Rani Rajendra, T., & Hussain, N. (2022). THE EFFECTIVENESS OF VISUAL SKETCH METHOD IN IMPROVING MEMORISATION OF HISTORICAL FACTS. INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL EDUCATION, 573-580. Retrieved from https://ejurnal.unespadang.ac.id/index.php/ICGE/article/view/141
Section
EDUCATIONAL CREATIVITY (ICGE IX)

References

[1] Abdul Rasid Jamian & Hasmah Ismail. (2013). Pelaksanaan pembelajaran menyeronokkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 3(2), 49-63.
[2] Ahmad Fikri Ab. Rahman & Zamri Mahamod. (2019). Teknik lakaran bersama peta alir i-Think meningkatkan kemahiran menjana idea murid etnik Lun Bawang dalam karangan autobiografi (Scetch technique with i-Think flow map to improve generating ideas skill among Lun Bawang students ethnic in autobiography writing). Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 9(3), 12-22.
[3] Cohen, V. L. & Cowen, J. E. (2011). Literacy for children in an information age: Teaching reading, writing and thinking. Belmont.
[4] Earl. L. (2013). Schooling for change reinventing education for early adolescents. The Falmer Press.
[5] Haini Shafikah Mohd Shaharudin & Khalijah Ahmad. (2017). Meningkatkan kemahiran menguasai fakta sejarah penciptaan bendera Malaysia dalam kalangan murid Tahun 5 melalui kaedah “Peta Dakap”. Proceedings of the ICECRS, 1(1).
[6] Lasiun, M. (2016). Keberkesanan kaedah visualisasi: Meningkatkan keupayaan menyelesaikan masalah matematik berayat. Proceedings of the ICECRS, 1(1).
[7] Lembaga Peperiksaan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia. (2011). Surat pekeliling bil 3/2011: Pelaksanaan mata pelajaran Sejarah sebagai mata pelajaran wajib lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mulai tahun 2013.
[8] Malik, A. R., Emzir, E., & Sumarni, S. (2020). Pengaruh strategi pembelajaran mobile learning dan gaya belajar visual terhadap penguasaan kosakata bahasa Jerman siswa SMA NEGERI 1 MAROS. Visipena, 11(1), 194-207.
[9] Misuan, N., & Sula, A. M. (2017, March). Pengaruh pendekatan visualisasi dalam pembelajaran subjek teori: Keberkesanan infografik dalam kursus Sejarah Seni. In e-Proceedings iCompEx17 Academic Paper.
[10] Muhamad Firdaus Ramli & Rofidah Musa. (2020). Ekplorasi seni visual melalui aktiviti lakaran asas terhadap kanak-kanak prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 9(1), 35-47.
[11] Norakma Mohd Daud, Abdul Razak Ahmad & Noria Munirah Yakub. (2016, January). Pembelajaran berteraskan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) di dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah. In Proceeding 7th International Seminar on Regional Education (Vol. 1, pp. 352-360).
[12] Rahmana, S. K., Metussin, M. A., Tarasat, S., Madin, A. B., & Jaidi, N. (2014). Kesan bahan visual dalam penulisan karangan bahasa Melayu. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 134, 454-462.
[13] Rofidah Musa, Muhamad Firdaus Ramli, Norkhaizatul Erma & Mohd Khairuddin, Zainuddin Abindinhazir. (2019). Eksplorasi lakaran bertema kenderaan serta kesan terhadap kreativiti kanak-kanak. KUPAS SENI: Jurnal Seni Dan Pendidikan Seni, 7, 72-80.
[14] Rohaimi Ishak & Rohani Jantan. (2015). Tinjauan persepsi pelajar terhadap mata pelajaran sejarah sekolah rendah. Asian Education Action Research Journal (AEARJ) ISSN, 2289-3180.
[15] Siti Hayati Mohd Yusoff & Halim Husain. (2021). Penggunaan perisian aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi meningkatkan integrasi domain pembelajaran dalam karya murid belajar gaya visual. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 18(1), 140-160.
[16] Yong, S. L. (2013). Gabungan pendekatan konstruktivisme dan behaviorlisme bagi meningkatkan prestasi mata pelajaran sejarah tingkatan tiga. In Seminar Pendidikan Sejarah Dan Geografi. UMS.(29–30 Ogos).
[17] Zainal Abidin, S., & Ibrahim, M. (2004). Kaedah melakar untuk diterjemahkan dalam bentuk lukisan cadangan seni reka perindustrian. Universiti Teknologi MARA.
[18] Zalikha Mat Saad. (2016). Kesan lakaran visual 2D dan 3D terhadap penguasaan bahasa dalam kalangan kanak-kanak. Universiti Putra Malaysia.